Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 
– Údaje byly ověřeny subjektem –
Datum a čas ověření: 02.08. 2011 15:18:25

Obec I. typu Město Loštice

Název:

Město Loštice

Důvod a způsob založení: Městem je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny ČR. •Je veřejnoprávní korporací. •Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. •Má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. •Vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis. •Spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může město vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky. •Sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. •Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění). •Může vytvářet dobrovolné svazky obcí. •Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (viz. dále). Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města, které je voleno na 4leté období. Počet členů zastupitelstva města stanoví příslušné zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.
Popis vnitřní organizační struktury: http://www.mu-lostice.cz/331-...-lostice
http://www.mu-lostice.cz/331-organizacni-struktura-mesta-lostice
Adresa úřadu: Město Loštice
nám. Míru 66/1
78983 Loštice
Kontaktní poštovní adresa: neuvedeno
Úřadovny:
Město Loštice
nám. Míru 66/1
78983 Loštice
Telefonní čísla:
+420 583 445 101
+420 731 501 003
+420 583 401 801
Čísla faxu:
+420 583 445 193
Úřední hodiny:
PO:08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
ST:08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Adresa internetové stránky: http://www.mu-lostice.cz
http://www.mu-lostice.cz
e-podatelna: http://mesta.obce.cz/...1
http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare2.asp?u=8688&id_org=8688&id_f=1178&podat=1
Další elektronické adresy: podatelna@mu-lostice.cz (podatelna)
podatelna@mu-lostice.cz (oficiální)
Hlavní datová schránka: wneb267
Případné platby lze poukázat: 0000001905685379/0800
IČ: 00302945
DIČ: CZ00302945
Seznamy hlavních dokumentů: http://www.mu-lostice.cz/samosprava
http://www.mu-lostice.cz/samosprava
Rozpočet: http://www.mu-lostice.cz/ekonomika-mesta
http://www.mu-lostice.cz/ekonomika-mesta
Žádosti o informace: http://www.mu-lostice.cz/...-informace
http://www.mu-lostice.cz/povinne-zverejnovane-informace
Příjem žádostí a dalších podání: http://www.mu-lostice.cz/1028-...-podani
http://www.mu-lostice.cz/1028-prijem-zadosti-a-dalsich-podani
Opravné prostředky: http://www.mu-lostice.cz/...-informace
http://www.mu-lostice.cz/povinne-zverejnovane-informace
Formuláře: http://www.mu-lostice.cz/...-stazeni
http://www.mu-lostice.cz/formulare-ke-stazeni
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: http://www.ochranaobyvatel.cz/
http://www.ochranaobyvatel.cz/
Nejdůležitější používané předpisy: neuvedeno
Vydané právní předpisy: neuvedeno
Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
Usnesení o výši úhrad za informace: neuvedeno
Vzory licenčních smluv: neuvedeno
Výhradní licence: neuvedeno
Výroční zpráva: http://www.mu-lostice.cz/vyrocni-zpravy
http://www.mu-lostice.cz/vyrocni-zpravy