Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 

Obec I. typu Obec Halámky

Seznam agend, které subjekt v rámci své působnosti vykonává

Kód Název agendy  
A24 Hospodaření s majetkem státu detail
A32 Pohřebnictví detail
A42 Místní poplatky detail
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství detail
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě detail
A102 Základní registr - registr osob detail
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy detail
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla detail
A123 Územní identifikace detail
A337 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů detail
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů detail
A341 Požární ochrana detail
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) detail
A345 Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy detail
A372 Knihovní zákon detail
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků detail
A388 Veřejné rozpočty detail
A394 Finanční kontrola detail
A397 Cenová regulace a kontrola detail
A404 Provozování loterií a jiných podobných her detail
A405 Správní poplatky detail
A418 Policie České republiky detail
A420 Obecní policie detail
A530 Sociální služby detail
A560 Geologické práce detail
A561 Podpora regionálního rozvoje detail
A565 Územní plánování a stavební řád detail
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících detail
A682 Státní zastupitelství detail
A687 Sčítání lidu, domů a bytů detail
A688 Státní statistická služba detail
A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě detail
A963 Ochrana přírody a krajiny detail
A1023 Státní občanství České republiky detail
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření detail
A1029 Sociální zabezpečení detail
A1042 Silniční doprava detail
A1044 Veterinární zákon detail
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost detail
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) detail
A1094 Rostlinolékařská péče detail
A1095 Místní referendum detail
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) detail
A1126 Ochrana ovzduší detail
A1133 Volba prezidenta republiky detail
A1149 Přestupkový zákon detail
A1153 Správní řád detail
A1162 Zákon o vodách detail
A1163 Podpora rozvoje bydlení detail
A1182 Ochrana zvířat proti týrání detail
A1183 Volby do Parlamentu České republiky detail
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku detail
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí detail
A1186 Odpadové hospodářství detail
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) detail
A1261 Poskytování informací detail
A1262 Volby do Evropského parlamentu detail
A1281 Volby do zastupitelstev obcí detail
A1282 Volby do zastupitelstev krajů detail
A1301 O úřednících územních samosprávných celků detail
A1343 Archivnictví a spisová služba detail
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady detail
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy detail
A1422 Poskytování informací o životním prostředí detail
A1441 Zajišťování obrany České republiky detail
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv detail
A1581 Státní pozemkový úřad detail
A1601 Krajské referendum detail
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí detail
A1661 Kontrolní řád detail
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci detail
A1922 Oběti trestné činnosti detail
A1941 Střet zájmů detail
A3082 Školský zákon detail
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich detail