ePozvání

English

Poučení

Před vyplněním tohoto formuláře bere zvoucí osoba na vědomí, že vyplnění dále uvedených údajů představuje jeden ze způsobů zahájení procesu podání tiskopisu Pozvání k ověření (dále jen „podání pozvání“) podle § 180 odst. 1 věty první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

Po odeslání vyplněných údajů proběhne automatická formální kontrola správnosti vyplnění jednotlivých položek tohoto formuláře. V případě nesprávného vyplnění některého z údajů bude zvoucí osoba automaticky vyzvána k opravě dané položky. Po bezchybném vyplnění požadovaných položek a následném odeslání údajů bude vygenerován a poskytnut pětimístný identifikační kód.

Odesláním vyplněných údajů nebo vygenerováním identifikačního kódu není pozvání podáno.

K podání pozvání dojde až poté, kdy se s vygenerovaným identifikačním kódem zvoucí osoba dostaví na odbor cizinecké policie (místně příslušného) krajského ředitelství Policie České republiky.

Na tomto pracovišti budou údaje vytištěny na příslušný úřední tiskopis, který bude zvoucí osobě předložen k podpisu. Pozvání bude podáno až tímto okamžikem.

Ověřeným Pozváním lze doložit žádost o udělení víza České republiky.

Nedostaví-li se zvoucí osoba k podání pozvání do 10 dnů ode dne odeslání elektronického formuláře s vygenerovaným identifikačním kódem na odbor cizinecké policie (místně příslušného) krajského ředitelství Policie České republiky, budou všechny údaje, které byly vyplněny do tohoto formuláře vymazány, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání.

Osobní údaje budou využity k vytištění na úřední tiskopis Pozvání a po podání tohoto tiskopisu zpracovány za účelem ověření podle § 180 zákona o pobytu cizinců.

Správcem osobních údajů je: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7

Kontaktní e-mail na pověřence pro ochranu osobních údajů je: pp.sou@pcr.cz.

Výše popsaný postup nepředstavuje jediný způsob, jak požádat o ověření pozvání cizince na území České republiky, a není proto povinný. Tiskopis Pozvání je možné vyplnit a podat přímo na odboru cizinecké policie (místně příslušného) krajského ředitelství Policie České republiky.

Je-li pozvání ověřováno pro potřeby udělení schengenského víza, může zvoucí osoba převzít závazek související s pobytem zvaného cizince v plném rozsahu nebo pouze s ubytováním zvaného cizince. Je-li pozvání ověřováno pro potřeby udělení dlouhodobého víza, je zvoucí osoba povinna převzít závazek v plném rozsahu.

Policií České republiky budete před podpisem vytištěného úředního tiskopisu poučen (a) o:

  • době platnosti závazku,
  • povinnosti uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu, která vznikne státu nedodržením závazků uvedených v pozvání ověřeném policií,
  • vymáhání úhrady výše uvedených nákladů vzniklých státu při nesplnění svých závazků v souvislosti s pobytem a vycestováním cizince, nebo pouze s ubytováním,
  • právu na informace podle článku č. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 o Vízovém informačním systému a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy,
  • povinnosti v případě odstoupení od tohoto závazku neprodleně o této skutečnosti informovat útvar policie, který pozvání ověřil, od závazku nelze odstoupit v průběhu pobytu cizince na území.

Prohlašuji (zvoucí osoba), že všechny údaje formuláře/ tiskopisu jsem uvedl (a) správně a úplně a tento závazek přijímám s veškerou odpovědností, svobodně a dobrovolně a jsem si plně vědom (a) právních důsledků v případě jeho nesplnění. Tímto dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, pořízením kopie mého dokladu totožnosti a jejím založení do spisu.


Instructions

The person issuing the invitation is aware of the fact that the filling in of the following data represents one of the ways of initiating the procedure of filing the Invitation to be verified (hereinafter referred to as "submission of invitation") pursuant to Section 180 (1) of the Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic as amended (hereinafter referred to as the “Aliens Act”).

Inserted data will be automatically controlled. The person who issued the invitation can be asked to correct wrong or incomplete data. System generated and provided identification code (five character-long identification code).

The sending of the completed data or generated the identification code is not considered as invitation submission.

The submission of invitation – when the inviting person with the identification code visits Department of Alien Police (local authority) of the Regional Police Headquarters of the Czech Republic in order to start the procedure.

The official form will be printed at relevant Alien Police Department and signed by inviting person. This is considered as invitation submission.

The verified invitation serves as a supporting document to the application for visa of the Czech Republic.

If the inviting person does not visit relevant Alien Police Department within 10 days from the date of sending the electronic form with the generated identification code to the Alien Police Department (local authority) of the Regional Police Headquarters of the Czech Republic, all data will be deleted up to 30 days from the date of dispatch.

Personal data will be used for printing on the official Invitation form and after form submission they will be processed for verification pursuant to Section 180 of the Aliens Act.

Administrator of personal data: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7

Contact of the person responsible for personal data security: pp.sou@pcr.cz

The described procedure is not the only way how to ask for verification of an alien’s invitation to the territory of the Czech Republic and therefore is not obligatory. The invitation form can be filled in and submitted directly to the Alien Police Department (local authority) of the Regional Police Headquarters of the Czech Republic.

If the invitation is verified for the purpose of granting a Schengen visa, the inviting person may take over the obligation connected to the alien’s stay in full or only in connection with the invited alien’s accommodation. If the invitation is verified for the purpose of a long-term visa, the person issuing the invitation is obliged to take over the obligation completely.

You will be instructed by the Police of the Czech Republic in following items before signature the form:

  • Obligation validity period,
  • The obligation to compensate for financial and non-financial damage the state sustains in the event. of failure to meet the obligations contained in the letter of invitation certified by the police,
  • Recovery of the abovementioned costs arisen to the state in the event. that I breach my obligations in connection with the alien´s stay and departure, or only with his/her accommodation,
  • The right of information pursuant to Article 37 (1) of Regulation (EC) No. 767/2008 of the European Parliament and the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the Exchange of data between Member States on short-stay visas,
  • A duty to notify the police department that certified the letter of invitation of my withdrawal from the obligation; it is not possible to with draw therefrom during the alien´s stay in the Territory.

I hereby (the person issuing the invitation) declare that all data in this form are true and complete and that I assume the obligation upon my own responsibility and according to my true and free will and that I am fully aware of legal consequences in case of my failure to meet the obligation. I hereby give my consent and authorize processing of ma personal data, making a copy of ma identity document, and filing thereof in the records.