Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

ID Záznamu
i-113-583
Datum zveřejnění
10.02.2015
Poslední aktualizace
03.08.2015

Základní informace k životní situaci

Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu se žádá o vydání nového cestovního dokladu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let - do doby zletilosti, tj. do 18 let, je třeba k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce přímo na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu (souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou).

Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce.

- Kdo může doklad převzít:

Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonného zástupce.

Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky.

V případě, že občan České republiky naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá zastupitelský úřad České republiky o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává zastupitelský úřad České republiky v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

Občan České republiky může na zastupitelském úřadu České republiky podat žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (byla-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky) činí 120 dnů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Obraťte se na zastupitelský úřad České republiky se žádostí o informaci.

Podle konkrétní situace a stupně naléhavosti potřeby cestovního dokladu podáte buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo žádost o vydání cestovního pasu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na zastupitelském úřadu České republiky, s pracovníky jeho konzulárního úseku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:

  • předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí zastupitelský úřad České republiky) a

  • čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na zastupitelském úřadu České republiky.

Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti, není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky.

Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Informace o dokladech požadovaných za účelem vydání cestovního pasu naleznete v životní situaci:

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originál žádosti o vydání cestovního průkazu obdrží žadatel na zastupitelském úřadu České republiky.

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na zastupitelském úřadu České republiky elektronicky v počítačovém systému.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

Za vydání biometrického cestovního pasu platí na zastupitelském úřadu České republiky:

  • občané starší 15 let - 1 200 Kč,

  • občané mladší 15 let - 400 Kč.

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má zastupitelský úřad České republiky své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce.

V případě, že o to poplatník požádá, přijme zastupitelský úřad České republiky úhradu poplatků v české měně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní průkaz vydává zastupitelský úřad České republiky v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji (byla-li žádost podána na zastupitelském úřadu České republiky) činí 120 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne jeho nadřízený úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, se dopouštíte přestupků. Skutkové podstaty přestupků upravuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč; za neoprávněné zpracování údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí, a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie.

Ten může být vydán pro jedinou cestu do České republiky či do státu, v němž má občan České republiky trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.