Výroba jednotlivého silničního vozidla (povolení výroby jednotlivého silničního vozidla a následné schvalování technické způsobilosti)

ID Záznamu
L-6011
Datum zveřejnění
01.03.2015
Poslední aktualizace
30.09.2020

Základní informace k životní situaci

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, resp. výrobce jednotlivého silničního vozidla.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal povolení k výrobě jednotlivého silničního motorového vozidla; obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem; obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce.

Technická způsobilost každého jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se schvaluje samostatně.

Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným k vydání povolení je jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (resp. magistrát).

Technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného silničního vozidla následně schvaluje tentýž obecní úřad obce s rozšířenou působností, který povolení k výrobě tohoto vozidla vydal.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí obsahovat:
- obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
- druh a kategorii silničního vozidla,
- účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
- způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

Žádost musí být doložena těmito doklady:
- ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
- technickým popisem silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
- nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
- návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
- osvědčeními o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

Na žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla se vztahuje § 30 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti musí být dále přiložen:
- technický protokol vydaný zkušební stanicí a protokol o technické prohlídce, pokud se jedná o vozidlo, které podléhá režimu pravidelných technických prohlídek podle § 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Technickým protokolem se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby a splnění technických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem, protokolem o technické prohlídce se dokládá technická způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Technický protokol a protokol o technické prohlídce lze nahradit protokolem vydaným technickou zkušebnou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je vybírán až v případě schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla, a to ve výši 2 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud jednotlivě vyrobené silniční vozidlo splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností se lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k příslušnému krajskému úřadu (odvolání se podává prostřednictvím správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal).

Nejčastější dotazy

Můžu provést individuální  změnu nástavby nového vozidla ještě před jeho první  registrací?

Ano, provede se tzv. výroba vozidla v druhém stupni.

Další informace

V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci; u silničních vozidel, která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s

rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla nebo  Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud jednotlivě vyrobené silniční vozidlo splňuje technické

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem; příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na žádost o vydání osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech se vztahuje § 30. K žádosti musí být dále přiložen technický protokol vydaný zkušební stanicí,

který dokládá splnění příslušných technických požadavků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Můžete se obrátit na příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností (resp. magistráty) nebo Ministerstvo dopravy.

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel