Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně dle § 45-47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - osoby požívající výsad a imunit

ID Záznamu
m-108431
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
24.09.2020

Základní informace k životní situaci

Situace řeší podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit dle části čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona  č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pro účely části čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se osobou požívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, rozumí:


 a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,
 

b) zvláštní mise,
 

c) zastupitelství mezinárodní organizace,
 

d) orgány Evropské unie,
 

e) člen diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
 

f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území, a státní úředník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na daňovém území,
 

g) člen rodiny osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve společně hospodařící domácnosti na daňovém území, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

Společně hospodařící domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky jsou stanoveny v části čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Osobám požívajícím výsad a imunit vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání zdaněného plynu, dnem dodání zdaněných pevných paliv nebo  dnem dodání zdaněné elektřiny.

Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který potvrzuje Ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a jejich úředníků.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit se podává místně příslušnému celnímu úřadu,  na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad.

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Orgány Evropské unie se sídlem na daňovém území České republiky podávají daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí místně příslušnému celnímu úřadu dle jejich sídla na daňovém území.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nárok na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit se prokazuje daňovým dokladem.

Náležitosti daňového dokladu jsou stanoveny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uplatnění nároku  na vrácení energetické daně je dobrovolné. Sankce za neuplatnění nároku tedy nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní