Registrace distributora lihu - fyzická osoba

ID Záznamu
395230620
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
22.09.2020

Základní informace k životní situaci

Situace řeší podání přihlášky k registraci distributora lihu, v případě fyzické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek určených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkami registrace jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,
d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,
e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a
f) poskytnutí kauce.
Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášku k registraci podává fyzická osoba místně příslušnému celnímu úřadu, a to elektronicky, na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou a způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad (daňové oddělení), určený místem pobytu fyzické osoby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Právních a správních činností místně příslušného celního úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy přihlášky k registraci, které nebyly podány elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky pro registraci nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne podání přihlášky, popřípadě ode dne odstranění jejích vad; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

Elektronická služba, kterou lze využít

Přihlášku k registraci je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta za nesplnění registrační povinnosti (do 500 000 Kč) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pokuta za neučinění přihlášky elektronicky (2 000 Kč) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní