Zrušení spolku

ID Záznamu
m-75251
Datum zveřejnění
14.10.2020
Poslední aktualizace
14.10.2020

Základní informace k životní situaci

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů sloužící k naplňování jejich společného zájmu (§ 214 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „OZ“).

Zrušení spolku je upraveno zejména v ustanoveních § 268 a násl. OZ.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zrušit spolek (viz § 168 OZ) může zpravidla jeho nejvyšší orgán - tj. dobrovolné zrušení spolku.

Spolek však může být zrušen i jinak - uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci (§172 OZ) či dosažením účelu.

Návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku podává obvykle statutární orgán zrušeného spolku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ukončení činnosti spolku je spojeno se dvěma formálními kroky – zrušení a zánik, přičemž po zrušení probíhá proces likvidace.
 

1. Zrušení
Spolek lze dobrovolně zrušit právním jednáním. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje jeho příslušný orgán (§ 168 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „OZ“). Příslušný orgán spolku je zpravidla specifikován ve stanovách spolku. V opačném případě jím je nejvyšší orgán spolku (§ 244 OZ). Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze (§ 247 odst. 3 OZ). Co se týče pravidel pro zasedání členské schůze spolku, vychází se ze stanov spolku, případně srov. § 248 a násl. OZ.
 

2. Likvidace
Poté, co příslušný orgán spolku rozhodl o jeho zrušení, musí proběhnout likvidace spolku, jejímž účelem je vypořádání majetku spolku. Likvidace musí alespoň formálně proběhnout i v případě, že spolek nemá žádný majetek ani žádné závazky. Musí být jmenován likvidátor, kterého jmenuje nejvyšší orgán spolku. Likvidátorem může být například také člen spolku nebo člen některého orgánu spolku. Likvidace je upravena v § 187 209 a § 269-273 OZ.
Likvidátor podá návrh na zápis vstupu do likvidace do spolkového rejstříku. K tomuto návrhu musí být připojeno rozhodnutí příslušného orgánu spolku o zrušení spolku. Spolek pak musí používat svůj název s připojením dodatku „v likvidaci“.
Likvidátor oznámí vstup spolku do likvidace všem známým věřitelům a zároveň zveřejní oznámení vstupu do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Od 1. srpna 2019 není nutné toto oznámení dvakrát zveřejňovat v Obchodním věstníku, ale postačí nezbytné informace jednou uveřejnit ve spolkovém rejstříku.
Likvidátor tedy při podání návrhu na zápis vstupu spolku do likvidace také navrhne zapsat výzvu pro věřitele, a to v rámci zápisu tzv. ostatních skutečností. Zápis vstupu do likvidace a výzvy pro věřitele lze (s ohledem na požadavky § 198 OZ a § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.) formulovat např. následovně: 
„Členská schůze spolku [jméno spolku] rozhodla o jeho zrušení ke dni xx. xx. xxxx. Tímto dnem vstoupil spolek do likvidace. Likvidátor spolku [jméno spolku] v likvidaci tímto vyzývá věřitele spolku, aby přihlásili své pohledávky, které mají za spolkem [jméno spolku] v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu.“
Likvidátor také zapíše údaje, které jej identifikují (do samostatné kolonky). Zápis veškerých údajů je osvobozen od soudního poplatku.
Likvidátor následně sestaví soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem členům v sídle spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné a s likvidačním zůstatkem naloží podle stanov. Použitím likvidačního zůstatku likvidace končí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dobrovolným zrušením spolku rozhodnutím příslušného orgánu spolku (viz výše).

Na které instituci životní situaci řešit

Spolky a údaje o nich se zapisují do spolkového rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - dále jen „ZVR“), který vedou rejstříkové soudy  (§ 1 odst. 4 věta druhá ve spojení s odst. 1 ZVR).

Návrh na zápis (ať už likvidace nebo výmazu spolku) do spolkového rejstříku se podává k příslušnému rejstříkovému soudu, kterým je krajský soud, v jehož obvodu má spolek sídlo (§ 75 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o veřejných rejstřících“ nebo „ZVR“).

Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku k rejstříkovému soudu.

Teprve výmazem ze spolkového rejstříku spolek zaniká.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh na výmaz spolku z veřejného rejstříku musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány (zápisem se rozumí i výmaz), a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19 ZVR).

Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze zákona o veřejných rejstřících, orientační seznam těchto příloh pro spolky je k dispozici na následujících internetových stránkách (nebo při vstupu z úvodní stránky lze nalézt příslušný odkaz na stránce, která se otevře po zadání „podání do veřejného rejstříku“, před zadáním „inteligentní formulář“).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro návrh na zápis do veřejného rejstříku je třeba použít elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti  (§ 18 ZVR a § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

Příslušný formulář je dostupný konkrétně na těchto internetových stránkách nebo z úvodní stránky justice.cz - podání do veřejného rejstříku - inteligentní formulář. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jsou spolky ve věcech zápisů údajů o spolku do spolkového rejstříku od soudních poplatků osvobozeny. Zápis do spolkového rejstříku tedy nepodléhá žádnému poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna, nebyl podán předepsaným způsobem, neobsahuje všechny předepsané náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý, nebyly k němu připojeny listiny, jimiž mají být podle ZVR nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 OZ (§ 86 ZVR). Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění chybějících listin. Lhůta k provedení zápisu počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstříkovému soudu doručeno podání, jímž byly vady odstraněny nebo listiny doplněny (§ 88 ZVR).

Pokud nebyl návrh na zápis odmítnut, rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do spolkového rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé. Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (§ 90 ZVR).

Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů. Pokud spolek není do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a v této lhůtě není ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým dnem od podání návrhu (§ 226 odst. 3 OZ). Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený (§ 98 odst. 2 ZVR). Rejstříkový soud vyrozumí účastníky o provedení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán nejpozději do 3 dnů od zápisu (§ 102 ZVR).

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronický formulář pro návrh na zápis do veřejného rejstříku (viz výše).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti usnesení o návrhu na zápis do veřejného rejstříku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje, tj. k příslušnému rejstříkovému soudu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rejstříkový soud může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě, jestliže neuposlecha výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělika skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo a by mu předložila listiny, které mají být založeny do sbírky listin. Pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo spravedlnosti, odbor legislativní