Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky

ID Záznamu
m-8082
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
09.11.2020

Základní informace k životní situaci

Prohlášením podle § 35 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

  • má na území České republiky povolen trvalý pobyt,

  • nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,

  • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Přechodné ustanovení zákona o státním občanství České republiky:

Fyzická osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky, tj. k 1. lednu 2014, starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. ledna 2015, učinit prohlášení a nabýt tak státní občanství České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Za účelem prokázání podmínky beztrestnosti si správní orgán příslušný k přijetí prohlášení vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Správní orgán příslušný k přijetí prohlášení si dále vyžádá vyjádření Ministerstva vnitra, které ověří délku povoleného pobytu prohlašovatele na území České republiky.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro přijetí prohlášení, vydá příslušný úřad prohlašovateli listinu o nabytí státního občanství České republiky.

Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení je třeba učinit:

  • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky,

  • na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí - v případě prohlášení učiněného v cizině.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Prohlašovatel k prohlášení připojí:

  • rodný list,

  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení registrovaného partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

  • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přijetí prohlášení je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zaslat na e-mailové adresy: obcanmat@mvcr.cz nebo  ilona.bendova@mvcr.cz

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Krajský úřad ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud prohlašovatel v prohlášení uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství