Dlouhodobé ošetřovné

ID Záznamu
Datum zveřejnění
Nezadáno
Poslední aktualizace
07.03.2019

Základní informace k životní situaci

Péče o osobu potřebující dlouhodobou péči v domácím prostředí je důležitou osobní překážkou v práci, po kterou náleží zaměstnanci při splnění stanových podmínek dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné.  Právo na dlouhodobé ošetřovné je podmíněno souhlasem zaměstnavatele s nepřítomností v práci. Zaměstnavatel není povinen udělit písemně souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody (§ 191a zákoníku práce).

Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je poskytování dlouhodobé péče osobě, které bylo vystaveno Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „ošetřovaná osoba“).

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče (zpravidla nemocnice), a to

- došlo-li u osoby k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích;

- je předpoklad, že zdravotní stav osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Okruh osob, které mohou uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné:

- manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaný partner (registrovaná partnerka) ošetřované osoby,

- příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc nebo manžel (manželka), registrovaný partner (registrovaná partnerka) nebo druh (družka) těchto osob,

- druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Dávka se poskytuje maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. nejdříve ode  dne propuštění z hospitalizace.

Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak pouze po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče poskytována.

Výše dávky u dlouhodobého ošetřovného se stanoví stejným způsobem jako u nemocenského či ošetřovného, tj. výše dávky činí 60 % denního vyměřovacího základu. Redukční hranice jsou shodné jako u nemocenského a ošetřovného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec, který nárok na dávku uplatňuje, popř. jiná osoba na základě plné moci od pojištěnce.

V závažných případech může orgán nemocenského pojištění ustanovit tzv. "zvláštního příjemce dávky".

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro nárok na dávku musí být splněny následující podmínky:

- trvání účasti na nemocenském pojištění, a to u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče a u osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče. Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

- udělení souhlasu ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče osobě ošetřující. Ošetřovaná osoba může tento svůj souhlas písemně odvolat. U nezletilých osob se udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.

- ztráta započitatelného příjmu ze zaměstnání, ze kterého je dlouhodobé ošetřovné poskytováno (dávka nenáleží za období, za které náleží zaměstnanci započitatelný příjem), přičemž současně platí, že ošetřující osoba nesmí vykonávat práci ani v jiném zaměstnání, jde-li o zaměstnance, ani osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou.

- uplatnění nároku na dávku na předepsaném tiskopise.

Dávka nenáleží zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce, zaměstnancům, kteří jsou účasti pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu, odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce a osobám ve výkonu zabezpečovací detence zařazeným do práce, pojištěncům, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin, vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby, osobám pečujícím a osobám v evidenci.

Pojištěnec nemá nárok na dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče dítěti, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Poskytuje-li pojištěnec dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Nárok na dávku uplatněte tiskopisem „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“, který vyplňuje pojištěnec poskytující dlouhodobou péči. Pojištěnec, který je zaměstnancem, předá vyplněný tiskopis zaměstnavateli, kterému současně předloží k nahlédnutí originál anebo předá kopii III. dílu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, který slouží k prokázání existence potřeby dlouhodobé péče u ošetřované osoby vůči zaměstnavateli a omluvení nepřítomnosti zaměstnance poskytujícího tuto péči v zaměstnání. Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, předá vyplněný tiskopis přímo příslušné OSSZ.

Pro výplatu dlouhodobého ošetřovného za určité období je třeba na tiskopisu "Potvrzení o trvání/ Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče" osvědčit trvání potřeby ošetřování; tiskopis vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči (zpravidla ordinace praktického či odborného lékaře), který má ve své péči ošetřovanou osobu.

Na které instituci životní situaci řešit

Pojištěnci, kteří jsou zaměstnanci, uplatňují nárok na dlouhodobé ošetřovné prostřednictvím svého zaměstnavatele. Pojištěnci, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, uplatňují nárok na dlouhodobé ošetřovné přímo u příslušné OSSZ.

V případě sporu o dávku se obraťte na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ Brno").

Místní příslušnost OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno se u zaměstnance řídí sídlem zaměstnavatele nebo sídlem mzdové účtárny, u osoby samostatně výdělečně činné místem jejího trvalého pobytu.

Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při uplatnění nároku na dávku předložte příslušné tiskopisy, k jednání na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno je vhodné vzít s sebou i pracovní smlouvu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“, který vyplňuje ošetřující osoba. Tiskopis je k dispozici v tištěné podobě na OSSZ a v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ.

Tiskopis „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“, vystavuje ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace.

Tiskopis „Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče“, osvědčující trvání potřeby dlouhodobé péče anebo rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče, vystavuje ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče.

Tiskopis „Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním“, který se použije v případech ukončení poskytování dlouhodobé péče z důvodu vystřídání se s jinou osobou v poskytování této péče nebo jiného důvodu a při odvolání souhlasu s ošetřováním ze strany ošetřované osoby.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

ávky nemocenského pojištění jsou od správních a jiných poplatků osvobozeny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o nemocenském pojištění nestanoví lhůtu k uplatnění nároku na dávku.

Podle zákona č. 187/2006 Sb., § 46, se nárok na dávku promlčuje, nebyl-li uplatněn do 3 let ode dne, za který náleží. Byl-li nárok uplatněn, promlčuje se do 3 let ode dne přiznání dávky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou:

  • zaměstnavatel, u kterého je nárok na dávku uplatněn,
  • ošetřující lékař,
  • ošetřovaná osoba,
  • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., § 103, uplatňovat nárok na dávku stanoveným způsobem, podávat vysvětlení, předkládat doklady, na kterých závisí rozhodování, hlásit včas všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku.

Elektronická služba, kterou lze využít

Své dotazy můžete posílat prostřednictvím internetových stránek České správy sociálního zabezpečení na elektronické podatelny jednotlivých pracovišť České správy sociálního zabezpečení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ve sporných případech o dávce rozhoduje OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno. Proti jejímu rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno, která rozhodnutí vydala.

O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle zákona č. 187/2006 Sb., § 52 a § 124, je možno odejmout dávku přiznanou na podkladě omylu, snížit nebo zastavit její výplatu.

Zaměstnanec, který zavinil, že mu byla dávka vyplacena neprávem, je povinen přeplatek vrátit.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Další informace

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno příslušnou podle sídla zaměstnavatele; obecnou informaci obdržíte i na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno příslušné podle místa vašeho bydliště.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace