Sleva z výše úplaty na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělávání v základní umělecké škole

ID Záznamu
i-206-175
Datum zveřejnění
01.09.2017
Poslední aktualizace
16.10.2020

Základní informace k životní situaci

O snížení nebo prominutí úplaty mohou žádat děti, žáci nebo studenti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, žáci s postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nebo účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, žáci v hmotné nouzi, děti, žáci a studenti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem .

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost adresovanou ředitelství základní umělecké školy.

Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné základní umělecké škole.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S ředitelem příslušné základní umělecké školy, příp. s jeho statutárním zástupcem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Potvrzení pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, potvrzení o zdravotním postižení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost můžete podat prostřednictví datové schránky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Na jak dlouho může ředitel základní umělecké školy osvobodit žáka zčásti nebo zcela od placení úplaty?

Zpravidla na jeden školní rok.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • ředitelství příslušné základní umělecké školy.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání