Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - geomechanik

ID Záznamu
L-6015
Datum zveřejnění
01.11.2016
Poslední aktualizace
11.09.2020

Základní informace k životní situaci

Geomechanik je fyzická osoba způsobilá vypracovávat dokumentaci, projektovat a řídit činnost v protiotřesové oblasti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce geomechanika může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje požadavky odborné kvalifikace a odborné praxe.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce geomechanika musí mít odbornou kvalifikaci v rozsahu alespoň magisterského studijního programu a odbornou praxi při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň tři roky.

Má-li být funkce geomechanika vykonávána na plynujícím dole, na dole nebezpečném důlními otřesy, průtržemi hornin a plynů nebo na uhelném dole, požaduje se, aby alespoň polovina předepsané odborné praxe byla vykonána na dole s obdobnými podmínkami.

Odbornou způsobilost geomechanika ověřuje místně příslušný obvodní báňský úřad, a to zkouškou před  komisí stanovenou předsedou Českého báňského úřadu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá místně příslušný obvodní báňský úřad uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Vystavení osvědčení podléhá správnímu poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Termín zkoušky odborné způsobilosti může být stanoven až na základě písemné přihlášky, kterou je třeba podat místně příslušnému orgánu státní báňské správy, s vymezením požadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k dané odborné způsobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

K přihlášce musí být přiloženy všechny požadované náležitosti dle bodu 10.

Na které instituci životní situaci řešit

Přihlášku podejte na místně příslušný obvodní báňský úřad – tj. podle místa trvalého bydliště žadatele.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K přihlášce se přikládají:

 • úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci (např. ukončení magisterského studijního programu) a
 • doklady (délka odborné praxe) o dosavadní činnosti v oblasti regulované činnosti.

Dále je spolu s přihláškou požadováno předložení vzorové dokumentace podle požadované odborné způsobilosti v příslušné regulované činnosti v souladu s právními předpisy, kterou žadatel zpracoval, popřípadě se podílel na jejím zpracování.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny (přihláška se podává volnou formou).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti činí 1 000 Kč (položka 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a platí se kolkovými známkami. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení přihlášky bude žadateli sděleno její přijetí a předpokládané konání zkoušky. Termín zkoušky oznamuje místně příslušný obvodní báňský úřad žadateli nejméně 30 dnů předem. Výjimečně může být termín se souhlasem uchazeče zkrácen.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním přihlášky elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Výsledek zkoušky se hodnotí stupni ”vyhověl” nebo ”nevyhověl”.

Do výsledku zkoušky bude rovněž zahrnuto hodnocení z hlediska platných bezpečnostních předpisů ve zpracované dokumentaci.

O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvedou otázky, hodnocení odpovědí, hodnocení předložené dokumentace, výsledek zkoušky a podpisy zkušební komise.

Uchazeč, který byl hodnocen stupněm ”nevyhověl”, může zkoušku opakovat. Zkouška může být opakována nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Osvědčení o odborné způsobilosti může být odejmuto za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let od jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, o dalších 5 let.

Další informace

Můžete se obrátit na místně příslušný obvodní báňský úřad.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení výbušnin Českého báňského úřadu, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Josef Turek, tel.: 221 775 353, email: Josef.Turek@cbusbs.cz

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Zkušební komise

Zkušební komisi k ověřování odborné způsobilosti pro získání osvědčení geomechanika stanovil předseda Českého báňského úřadu.
Komise je tříčlenná. Předsedou zkušební komise pro výkon funkce geomechanik je předseda místně příslušného obvodního báňského úřadu (vedoucí inspektor, zástupce předsedy),  1. členem zkušební komise je obvodní báňský inspektor, v jehož popisu práce je zkoušená odbornost, 2. členem je obvodní báňský inspektor.

Ve výjimečných případech může předseda OBÚ ustanovit dvoučlennou komisi.

U komisí, které jsou dvoučlenné, rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon geomechanika:

 • mineralogie a petrografie,
 • hornictví,
 • mechanika hornin a zemin,
 • geologie,
 • hornická geomechanika,
 • hornická rizika a záchranářství,
 • technologie vrtných prací,
 • horní právo a bezpečnostní předpisy,
 • hornická geofyzika,
 • trhací práce v dolech.