Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 685/6, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 736 m2, jehož součástí je stavba ( na KN – stavba občanského vybavení ) bez č. p. a č. ev. a pozemek parc. č. st. 685/11, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m2, jehož součástí je stavba ( na KN – stavba občanského vybavení ) s č. p. 2847. Vše zapsané na LV č. 3609 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, Katastrální území Šumperk, obec Šumperk. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
3400000
Platnost do
2018-12-24
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Šumperk, Šumperk, okres Šumperk