Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Popis
Prodávaný majetek je ve vlastnictví ČR a právo hospodařit s tímto majetkem má DIAMO, státní podnik. Převáděný majetek je v účetní evidenci odštěpného závodu TÚU. Majetek k prodeji se nachází v okrajové části obce Stráž pod Ralskem, v k. ú. Stráž pod Ralskem. Součástí prodeje jsou pozemky (majetek zapsaný v katastru nemovitostí) v k. ú. Stráž pod Ralskem, LV č. 150: pozemky stavební parcela 1103 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 369 m2 a nově vzniklá pozemek parc. č. 1553/13 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1362 m2 (dle GP 1608-9/2018 z části parcel parc. č. 1553/13 a p. p. č 1553/22) v těch mezích a hranicích jak je oddělený citovaným geometrickým plánem. Celková hodnota převáděných pozemků je 241 656 Kč. Prodávající požaduje zřízení služebnosti k předmětnému pozemku parc. č. 1553/13 spočívající v právu přístupu, opravy a údržby majetku (vodovod, kanalizace, kabel nízkého napětí) umístěného na tomto pozemku. Rozsah služebnosti je dán citovaným Geometrickým plánem. Součástí převodu jsou následující stavby: Budova neutralizační stanice – Chemické úpravny na stavební parcele 1103 v hodnotě 660 705 Kč. Stavba je provedena jako dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. Objekt připojen na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii, vytápění je pomocí elektrických topidel. Stavba obsahuje technologická zařízení v hodnotě 378 400 Kč. Dále jsou součástí prodeje dvě nadzemní jímky o celkovém objemu 509,2 m3 a hodnotě 590 179 Kč. Jímky jsou funkčně propojeny s budovou Neutralizační stanice a jsou provedeny jako monolitické betonové se zastřešením. Poslední stavbou je kanalizační řad chemické kanalizace z PVC DN 200 mm délky 236 bm včetně 12 ks betonových šachet v celkové hodnotě 227 493 Kč. Kanalizace slouží pro odvod chemicky znečištěných vod z laboratoří. Kanalizace je vedena po pozemcích parc. č. 1553/13, 1553/30, 1553/33 a 1553/54 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem.
Požadovaná cena
1720000
Platnost do
2019-06-30
Telefon
725997657
E-mail
tesar@diamo.cz
Osoba
Aleš Tesař
Útvar
DIAMO s.p. o. z. TÚU, oddělení investic
Katastrální území
Stráž pod Ralskem, Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa