Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Prodávaná nemovitost je ve vlastnictví státu a státní podnik DIAMO má právo s touto nemovitostí hospodařit. Převáděný majetek je v účetní evidenci o. z. ODRA. Nemovitost se nachází v areálu Koblov, v k. ú. Koblov, obec Ostrava. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 983/77 (dle GP) - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2 056 m2 včetně venkovních úprav. Prodávaný pozemek s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek. Užívání prodávaného pozemku bude omezeno zřízením služebností inženýrských sítí podzemní kanalizace, vodovodu, NN a VN na části pozemku p. č. 983/77 (dle GP) za dohodnutou cenu ve výši 2.000,- Kč bez DPH, oprávněným z VB bude DIAMO, s. p. S prodávaným pozemkem p. č. 983/77 (dle GP) bude zřízeno věcné břemeno služebnosti stezky a cesty po částech pozemků p. č. 977/1 a p. č. 983/1, vše v k. ú. Koblov, v rozsahu dle GP č. 1323-65/2018 pro k. ú. Koblov. Věcné břemeno bude zřízeno na vlastníka pozemku p. č. 983/5 a jeho výměra bude 542 m2, jednotková cena za 1 m2 věcného břemene bude 80,- Kč, tzn. věcné břemeno bude zpoplatněno částkou 43.360,- Kč bez DPH.
Požadovaná cena
822314.05
Platnost do
2019-08-08
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Koblov, Ostrava, okres Ostrava-město