Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Předmětem prodeje jsou pozemky p. č. 2596 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 806 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj a p. č. 575/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 083 m2, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava.Součástí předmětu prodeje jsou také příslušenství a součásti věci: Přípojka vodovodu pro Archiv PE DN 32 v délce 160 bm v části pozemků p. č. 575/13, p. č. 575/35, vše v k. ú. Mariánské Hory, Přípojka NN k objektu č. 025 v délce 160 bm včetně Rozvaděče 380 V v/na částech pozemků p. č. 736/85, p. č. 736/260, p. č. 575/12, p. č. 575/13, p. č. 575/35, p. č. 575/36, p. č. 757/2, p. č. 1040, p. č. 2594 vše v k. ú. Mariánské Hory, Oplocení rozvodny, závodu Šverma v délce 320 bm na pozemku p. č. 575/13 v k. ú. Mariánské Hory, Kanalizační stoka hlavní Důl Jan Šverma (profil 300 mm) v délce 32,3 bm v části pozemku p. č. 575/13 v k. ú. Mariánské Hory, Most trubní v délce 54 bm na části pozemků p. č. 575/2, p. č. 575/12, p. č. 736/85, p. č. 736/260, p. č. 1040, p. č. 2594, vše v k. ú. Mariánské Hory, Přípojka nová LPE 110 do vodovodní šachtice (vč. 3 hydrantů) v délce 232 bm na části pozemku p. č. 575/13 v k. ú. Mariánské Hory, Zpevněné plochy o výměře 1370 m2 na části pozemku p. č. 575/13 v k. ú. Mariánské Hory. Část převáděného majetku je pronajata paní Denise Bracháčkové na základě nájemní smlouvy reg. č. D500/53000/00119/18/00 - pronájem části budovy Archivu na pozemku p. č. 2596 v k. ú. Mariánské Hory; Tělovýchovné jednotě VOKD Ostrava - Poruba na základě nájemní smlouvy reg. č. D500/53000/00243/13/00 - pronájem části budovy Archivu na pozemku p. č. 2596 v k. ú. Mariánské Hory; Statutárnímu městu Ostrava – Městskému Obvodu Poruba na základě nájemní smlouvy reg. č. 4210186/02 - pronájem části budovy Archivu na pozemku p. č. 2596 v k. ú. Mariánské Hory. Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že do doby změny vlastnického práva přináleží prodávajícímu právo na úhradu alikvotní části i do té doby nesplatného nájemného. Spolu s převodem předmětného majetku budou zřízeny služebnosti inženýrských sítí podzemního kabelového vedení NN v rozsahu 2 m2 za cenu 200,- Kč bez DPH, nadzemního kabelového vedení NN v rozsahu 43 m2 za cenu 8.600,- Kč a energomostu v rozsahu 43 m2 za cenu 8.600,- Kč na části pozemku p. č. 575/12 za dohodnutou cenu v celkové výši 17.400,- Kč bez DPH, služebnosti budou zřízeny dle geometrického plánu č. 2106-153/2015 pro k. ú. Mariánské Hory.
Požadovaná cena
15650000
Platnost do
2019-12-06
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kmail Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Mariánské Hory, Ostrava, okres Ostrava-město