Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 122/8 o výměře 305 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha Předmětná nemovitá věc je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Český Krumlov na LV č. 17, pro katastrální území Kapličky a obec Loučovice. Dle vyjádření obce Loučovice ze dne 30. 3. 2020 je pozemek KN 122/8 v k.ú. Kapličky veden v platném územním plánu jako kulturní a travní porosty. Jedná se o plochy mimo současně zastavění a zastavitelná území a mimo plochy ÚSES.
Požadovaná cena
29400
Platnost do
2020-06-05
Telefon
956928316
E-mail
michaela.klimova@lesycr.cz
Osoba
Michaela Klímová
Útvar
KŘ České Budějovice
Katastrální území
Kapličky, Loučovice, okres Český Krumlov