Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Předmětem tohoto ocenění je stavba nezapsaná v KN (protiradiační úkryt CO)na pozemku p.č. 101/10 včetně součástí a příslušenství. Na pozemku p.č. 101/10 o výměře 223 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV č. 20 pro katastrální území Kyjice v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, se nachází do terénu polozapuštěný objekt nezapsaný v KN. Oceňovaná nemovitost se nachází mimo souvisle zastavěné území obce Vrskmaň, v katastrálním území Kyjice, severně cca 2,34 km od sídla obecního úřadu, v bývalém areálu hrázních objektů VD Újezd po pravé straně místní komunikace směrem na Vysokou Pec jižně u Ervěnického koridoru železniční trati a silnice č. I/13, za provozní budovou VD na pozemku p.č. st. 152. Objekt tvoří příslušenství provozní budovy VD objednatele (budova bez č.p. a č.e. na pozemku p.č. st. 152). Okolní zástavba je periferní, smíšená převážně ze staveb pro výrobu a sklady. Okolní krajina je zvlněná, v nadmořské výšce cca 264 m.n.m.. V územním plánu obce Vrskmaň se nemovitost nachází v území ploch výroby a skladování (VS). Katastrální území Kyjice je vlastní území obce Vrskmaň.
Požadovaná cena
35750
Platnost do
2020-07-11
Telefon
724205605
E-mail
stipkova@poh.cz
Osoba
Ing. Zdeňka Štípková
Útvar
Odbor vnitřní správy
Katastrální území
Kyjice, Vrskmaň, okres Chomutov