Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek p.č. 273 v k.ú. Lichoceves, který se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo železniční tratě Odb. Jeneček - Podlešín, mimo zastavěné území obce Lichoceves. Prodávaný pozemek je ve tvaru úzkého obdélníku a nachází se podél železniční trati mimo zastavěné území obce v těsné blízkosti železničního podjezdu. Na pozemku se nachází náletový, převážně křovinatý bezcenný porost, z větší části neprůstupný, neudržovaný. Pozemek není pronajatý. Přes prodávaný pozemek vede (dále pak pokračuje přes pozemky cizího vlastníka) podzemní kabelová trasa telekomunikačního vedení, na jehož ochranu bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno v rozsahu dle GP č. 122-60/2019. Přístup k prodávanému pozemku je z hlavní komunikace.
Požadovaná cena
945000
Platnost do
2020-08-25
Telefon
+420 972 235 253
E-mail
KovalovaI@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Lichoceves, Lichoceves, okres Praha-západ