Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej regionální dráhy Královec-Žacléř. Regionální dráha se nachází v k.ú. Královec, Lampertice, Žacléř. Délka dráhy činí 5,092 km, začíná v km 0,000 v dopravně D3 Královec u námezníku výhybky č. 2 a končí v km 5,092 koncem koleje č. 1 v dopravně D3 Žacléř. Regionální dráha je jednokolejná neelektrifikovaná, sestává z železničního svršku a spodku na trati a v dopravnách, přejezdů, staničního zabezpečovací zařízení (výměnové zámky), nástupišť, propustků, ramp, pozemků a budov včetně jejich příslušenství. Seznam pozemků dráhy: p.č. 2136, 2142 a 2184 vše v k.ú. Královec, p.č. 1293, 1294/1 a st. 201, jehož součástí je budova č. p. 187, vše v k.ú. Lampertice, p.č. 1210/1 a st. 254, jehož součástí je budova č. p. 201, vše v k.ú. Žacléř. Trať se částečně nachází v poddolovaném území v úseku o délce cca 200 m o staničení cca km 2,300 – km 2,500. Na základě § 7a odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, nebyl vyhotoven průkaz energetické náročnosti pro budovu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 201 v k. ú. Lampertice ani pro budovu č.p. 201 na pozemku p. č. st. 254 v k. ú. Žacléř. Uvedené budovy byly postaveny před 1. lednem 1947 a po tomto datu nebyla provedena žádná větší změna těchto budov. Pravidelná doprava není objednávaná. Na předmětné dráze je zastavena drážní doprava. S ohledem na to, že u převáděných nemovitostí nebyl proveden ani v minulosti průzkum stavu podzemních vod za účelem vyhotovení znaleckého posudku na určení rozsahu ekologických zátěží, mohou se tyto zátěže vyskytovat. Přejímající bude plnit všechny povinnosti vyplývající pro vlastníka dráhy z příslušných ustanovení zák. č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“). Přejímající se zaváže, že předmětnou dráhu bude provozovat (§ 2 odst. 3 zákona o dráhách) po dobu minimálně 5 let, za tím účelem je povinen s předávajícím uzavřít smlouvu o styku vzájemně zaústěných drah, která bude řešit podmínky provozu a údržby na styku drah. V souladu s usnesením vlády České republiky č. 416 ze dne 13. června 2012, bude pro přejímajícího omezena možnost získat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dotaci bude možné získat pouze na ty případy, kdy bude na předmětné dráze (části dráhy) zajišťována dopravní obslužnost v rozsahu nejméně dvou párů vlaků denně nebo v ekvivalentním počtu vlaků za rok. Skutečná výše přidělených prostředků se pak bude odvíjet od disponibilních zdrojů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. Přejímající se zaváže, že za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzovém stavu nebo válečném stavu bude plnit povinnosti stanovené v § 17, 18 a 25 zákona č. 77/2002 Sb. V případě zcizení předmětné dráhy je přejímající povinen smluvně zajistit, aby byl ve stejném rozsahu zavázán i každý další nabyvatel předmětné dráhy nebo její části. Byt č. 1 v budově č.p. 187 v k.ú. Lampertice a část pozemku p.č. 1294/1 v k.ú. Lampertice jsou užívané nájemci na základě nájemní smlouvy.
Požadovaná cena
1142790
Platnost do
2020-11-09
Telefon
972 235 726
E-mail
bartek@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Josef Bártek
Útvar
GŘ SŽ, odbor O31
Katastrální území
Královec, Královec, okres Trutnov
Katastrální území
Lampertice, Lampertice, okres Trutnov
Katastrální území
Žacléř, Žacléř, okres Trutnov