Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Nemovitosti se nacházejí v blízkosti areálu Oderský, v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 2047/2 - orná půda o výměře 1 300 m2, p. č. 2047/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 127 m2, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava („předmět prodeje“). Předmět prodeje se dle územního plánování nachází v pásmu regionálního biokoridoru RBK 12. Pozemek p. č. 2047/2 se nachází v biokoridoru RBK 12-1 a pozemek p. č. 2047/3 v místním biocentru MBC-307. Dle vyjádření Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu (Magistrát města Ostravy) se jedná o rekultivované území, které je v současné době ekologicky cenné, a dle platného územního plánu nelze toto území jinak využít (jiné komerční využití). Současně bude zřízena služebnost inženýrské sítě – zařízení distribuční soustavy VN 22 kV v/na části pozemku p. č. 2047/3, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2016/1, vše v k. ú. Svinov. Cenu služebnosti hradí prodávající ve výši 500,- Kč bez DPH.
Požadovaná cena
165903.10
Platnost do
2020-11-16
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Svinov, Ostrava, okres Ostrava-město