Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Nemovitosti se nacházejí v areálu Oderský, v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 2016/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 256 m2, p. č. 2016/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 966 m2, p. č. 3767/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 436 m2, p. č. 3767/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 902 m2, p. č. 3767/40 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 447 m2, p. č. 3767/41 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2, vše včetně venkovních úprav a příslušenství, kanalizace v délce 276,4 m a elektrické vedení (včetně stožárů - 10 ks), vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Prodávané pozemky s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek. Tento celek pod označením biocentrum MBC 12-2 se nachází v pásmu regionálního biokoridoru RBK 12 (RBK 621 v ZÚR), plocha územního systému ekologické stability. Dle vyjádření Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu (Magistrát města Ostravy) se jedná o rekultivované území, které je v současné době ekologicky cenné, a dle platného územního plánu nelze toto území jinak využít (jiné komerční využití). Současně bude zřízena služebnost stezky a cesty po částech pozemků p. č. 2016/1, p. č. 3767/40, p. č. 3767/16 ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2016/23 (dle GP), na kterém je umístěno HDD Jáma Oderský (jáma č. 6).
Požadovaná cena
4460400.01
Platnost do
2020-11-16
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Svinov, Ostrava, okres Ostrava-město