Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy vpravo železniční tratě Lužná u Rakovníka – Žatec v blízkosti železniční trati a železniční stanice Milostín, mimo souvislou zástavbu obce Milostín, cca 0,5 km od souvislé zástavby obce. Geometrickým plánem č. 210-16/2018, který ještě není zapsán v KN, došlo k oddělení části stávajícího pozemku p.č. 1359/1, z něhož vznikne nový oddělený pozemek p.č. 1359/13, který bude tvořit jednotný funkční celek se stavebním pozemkem p.č.st. 129, jehož součástí je stavba č.p. 69 (objekt k bydlení) ve vlastnictví cizího vlastníka. Na nově vzniklém odděleném pozemku p.č. 1359/6 se nachází oplocení, dřevěná stavba s přístřeškem a parkovací plochou, zpevněné plochy a porosty – vše ve vlastnictví vlastníka objektu č.p. 69. Tyto nejsou předmětem prodeje. Na dřevěnou stavbu s přístřeškem na auto byl vydán Územní souhlas č.j. MURA/50987/2019 ze dne 24.10.2019. Přes pozemek vede vzdušné elektrické vedení a místní telefonní kabel, na pozemku se nachází dřevěný sloup vedení, tento není v majetku Správy železnic a není předmětem prodeje. Na jeho umístění není zřízena služebnost. Přístup k pozemku řešen mimo provozované těleso dráhy, a to z veřejné komunikace na pozemku p.č. 1639/1 (ostatní plocha/silnice) ve vlastnictví Obce Milostín. Prodávaný pozemek je využívaný vlstníkem stavby č.p. 69 na základě nájemní smlouvy. Prodávaný pozemek je v platném územním plánu obce zařazen v plochách SV – plochy smíšené obytné, část pak nezastavitelná – není v ÚP vymezena. Pozemek v plochách OP – ochranné pásmo dopravních tras a zařízení.
Požadovaná cena
78000
Platnost do
2020-11-20
Telefon
+420 972 235 253
E-mail
KovalovaI@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Milostín, Milostín, okres Rakovník