Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 113/4 - ostatní plocha (silnice) o výměře 115 m2 a parc. č. 113/6 - ostatní plocha (silnice) o výměře 48 m2, vznikající (dosud nezapsané v katastru nemovitostí) rozdělením z pozemku parc. č. 113/1 - vodní plocha v katastrálním území Borovec na základě geometrického plánu č. 40,141-90/2013, vyhotoveného Ing. Lubomírem Kytnerem, schváleného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Bystřice nad Pernštejnem dne 31. 7. 2013 pod č. 168,169/2013
Požadovaná cena
0
Platnost do
2021-02-15
Telefon
+420 541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, Útvar správy majetku
Katastrální území
Borovec, Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou