Jít na obsah Nápověda ke klávesovým zkratkám Jít na hlavní stranu Jít na mapu stránek Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky

Content

Seznam držitelů datových schránek

Podmenu sekce

 

Často kladené otázky (FAQ)

 1. Nechci, aby mé osobní údaje byly zveřejněny v Seznamu držitelů datových schránek. Co mám dělat?
  Držitel datové schránky fyzické osoby má možnost požádat o nezveřejnění svých osobních údajů tak, že v sekci „Nastavení“ své datové schránky na klientském portálu datových schránek zvolí volbu „Zakázat zveřejnění v Seznamu“. K likvidaci údajů ze Seznamu dojde nejpozději do 24 hodin od změny nastavení. Držitelé ostatních typů datových schránek nemají možnost požádat o nezveřejnění svých údajů.
 2. Jak získám přihlašovací údaje do Správy dat Seznamu OVM?
  Přihlašte se pomocí jména a hesla, které jste používali k přihlašování na Portál OVM, ePUSA, ISUI nebo do Administrace uživatelů Czech POINT. Pokud nemáte funkční přístupové údaje, použijte formulář (sprava_lokalnich_administratoru.zfo), kterým můžete resetovat své heslo a případně jmenovat nového lokálního administrátora.
 3. Budou poskytované informace o OVM aktuální?
  Informace poskytované na Seznamu OVM jsou nejaktuálnější podle toho, jak je o sobě zveřejňuje sám orgán veřejné moci. Nikdo nemůže poskytnout aktuálnější informace o změně pracoviště, nových kontaktních osobách, nebo změně úředních hodin než OVM samotný. Poskytování těchto informací OVM realizuje za použití nástrojů, které mu Seznam OVM nabízí, a zároveň tím plní povinnost, kterou mu ukládá legislativa v aktuálním znění.
 4. Budou mít OVM povinnost dodávat do Seznamu OVM konkrétní informace?
  Orgány veřejné moci tuto povinnost již mají a vyplývá z § 20, odst. 1, písmene j) zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů:
  (Ministerstvo vnitra) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob podle § 5a a organizační struktury orgánů veřejné moci a právnických osob podle § 5a; orgány veřejné moci a právnické osoby podle § 5a bezodkladně informují ministerstvo o svých organizačních strukturách a jejich změnách.
 5. Jakým způsobem bude tato povinnost „vynucována“?
  Ministerstvo vnitra nemá v ruce žádný nástroj, jak aktualizaci informací přímo vynucovat či pokutovat úřady, které tak činit nebudou. Integrace portálu, ve kterém budou uživatelé provádět i administraci svých uživatelů Czech POINTu by však výrazně měla přispět tomu, že údaje budou aktuální.
  MV zároveň vybídne všechny relevantní subjekty pomocí zvláštní datové zprávy k aktualizaci svých údajů.
 6. Jak budou moci OVM provádět aktualizaci údajů?
  Aktualizaci údajů budou provádět lokální administrátoři OVM pomocí administračního rozhraní na http://spravadat.gov.cz a statutární zástupci OVM pomocí elektronických formulářů.
  Protože do systému budou přenesena data ze systémů ePusy i Czech POINT, bude možné se přihlásit pomocí stávajících přístupových údajů (jména a hesla), která byla dosud používána pro přihlášení do portálů ePUSA nebo Administrace uživatelů Czech POINT.
 7. Doposud jsme údaje o sobě aktualizovali ve webovém rozhraní systému ePUSA – půjde to nadále?
  Ne. Abychom zajistili skutečně jednotnou databázi a omezili nutnost převodu dat mezi jednotlivými systémy a také měli přesný přehled o tom, kdo je oprávněn aktualizace dat provádět, potřebujeme jedno zdrojové místo a jeden systém, kde se budou aktualizace provádět – a tím bude webové rozhraní Seznamu OVM.
  Výjimkou je aktualizace údajů, prováděná voláním webových služeb ePUSA. Tento způsob správy údajů zůstává v první etapě provozu Seznamu OVM zachován. Webové služby ePUSA budou postupně migrovány do Seznamu OVM ve spolupráci s provozovateli připojených systémů.
 8. Doposud jsme byli zvyklí, že ze systému ePUSA jsme přebírali údaje pro naše potřeby – půjde to nadále?
  Ano, minimálně do konce roku 2011. MV si je vědomo, že řada úřadů přejímá údaje o OVM právě ze systému ePUSA a má k tomuto systému připojenu řadu vlastních aplikací a systémů. Proto bude systém ePUSA alespoň do konce roku 2011 v provozu a bude přebírat data ze Seznamu OVM.
 9. Proč MV požaduje tzv. reautorizaci dat?
  Cílem této výzvy MV je ověření existujících údajů o OVM, evidovaných v Seznamu OVM. Je to takový úklid v datech, který má dvojí smysl – jednak si ověřit pověření administrátorů (osoby, které mají za úřad oprávnění data v Seznamu OVM administrovat) a jednak si ověřit údaje jako takové.
 10. Kde najdu podrobné informace o obsluze SOVM?
  E-learningový kurz:
  http://elev.institutpraha.cz/novinky/seznam-organu-verejne-moci.html
   
  Návod pro práci s elektronickými formuláři:
  https://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?part=documentation
   
  Uživatelská příručka Správy dat:
  http://spravadat.gov.cz
  (odkaz „Dokumentace“ po přihlášení)
 11. Nahrazuje Seznam OVM portál datových schránek?
  Ne. Jedná se pouze o doplňkovou službu k Informačnímu systému datových schránek. Do datové schránky se přihlásíte na stávající adrese: https://www.mojedatovaschranka.cz.
 12. Nahrazuje SOVM portál Czech POINT?
  Ne, pokud myslíte standardní uživatelské rozhraní pro vydávání výpisů. To je nadále dostupné na adrese: https://www.czechpoint.cz.
   
  Ano, pokud myslíte administrátorské rozhraní Administrace uživatelů Czech POINT. To je nahrazeno Správou dat.
 13. Nemohu se do Správy dat přihlásit pomocí údajů do datové schránky.
  Do Správy dat se nelze přihlásit pomocí údajů do datové schránky. Použijte stejné přihlašovací údaje, které jste používali k přihlašování na Portál OVM, ePUSA nebo do Administrace uživatelů Czech POINT.
 14. Nemohu ve Správě dat editovat údaje OVM.
  K aktualizaci údajů OVM slouží elektronický formulář Seznamu OVM, který naleznete na této stránce.
 15. Ve Správě dat nemohu vytvořit účet nového lokálního administrátora.
  Pro založení účtu nového lokálního administrátora (i pro správu seznamu všech současných lokálních administrátorů) použijte elektronický formulář Seznamu OVM, který naleznete na této stránce.
 16. Co máme uvést ve formuláři pro aktualizaci dat v bodě 2. 1 jako „Důvod a způsob založení povinného subjektu?
  Postupujte podle nápovědy k poli ve formuláři:
   
  „Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
   
  Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán, případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.“
   
  Na Vašich webových stránkách by tato informace měla být již uvedena, pak stačí do pole zadat hypertextový odkaz na tuto stránku.
 17. Co je to hypertextový odkaz?
  Hypertextový odkaz umožňuje klepnutím na místo s odkazem přejít na jinou část dokumentu nebo přímo na webovou stránku umístěnou na kterémkoli WWW serveru.
   
  V tomto případě stačí odkaz textově zapsat do pole ve formuláři, např.: http://www.nazevobce.cz.
 18. Po zaškrtnutí checkboxu „Žádám o provedení vyznačených změn…“ skočí kurzor na pole „Hypertextový odkaz“ a dále nelze s formulářem pracovat. Pokud znovu zaškrtneme checkbox, situace se opakuje. Jak máme dále postupovat?
  Pole „Hypertextový odkaz“ je povinné (musí být vždy vyplněno), stejně jako některá další pole ve formuláři. Červeným podbarvením těchto polí jste upozorněni na nutnost jejich vyplnění. Bez vyplnění všech povinných polí nelze požádat o provedení aktualizace údajů.
 19. Potřebuji uživatelům nastavit nové certifikáty pro přihlašování do Czech POINTu. Jakým způsobem to mohu udělat?
  Pro správu uživatelů Czech POINT je nyní určena Správa dat, administrační rozhraní Seznamu orgánů veřejné moci: http://spravadat.gov.cz. Zde se přihlásíte svými údaji pro administrátora, vyhledáte v seznamu příslušného uživatele, v položce „Certifikáty“ zvolíte „Upravit“ a nastavíte mu správné hodnoty certifikátů.
 20. V Seznamu OVM potřebuji smazat uživatele, který již na úřadě nepracuje. Nedaří se mi jej smazat. Jak to provedu?
  Uživatele nelze ze Seznamu OVM úplně smazat, můžete mu jen zablokovat přístup a tím zakázat přihlášení. Provede se v položce „Blokování účtu“ nastavením ANO.
 21. Při vytváření nového uživatele se mi objevuje červená chyba „Chyba při vytváření objektu xxx. Kontaktujte prosím administrátora.“ Administrátor úřadu jsem já a nevím, co tato chyba znamená?
  Tato chyba se objevuje nejčastěji v případech, kdy při vytváření nového uživatele nejsou dodržena správná pravidla pro tvorbu hesel.
   
  Heslo
  • musí mít minimálně 7 znaků
  • musí obsahovat alespoň 4 jedinečné znaky
  • musí obsahovat alespoň jednu číslici
  • povolené znaky jsou velká a malá písmena, číslice a speciální znaky . ; _ : @ & | ! * % = + - ? ,
  • nesmí být shodné s přihlašovacím jménem, příjmením, křestním jménem
 22. Je možné přihlásit se pod jedním účtem do ISUI pro stavební úřady i pro obce?
  Toto bohužel není možné s ohledem na vlastnosti ISUI, kde je možné přihlásit se buď jen pro obec, nebo pro stavební úřad. Pokud bude administraci pro obec i stavební úřad dělat jedna osoba, je nutné, aby v Seznamu OVM měla dva přihlašovací účty. Samostatný účet pro obec a samostatný pro stavební úřad.
 23. Při zadávání adresy v Seznamu OVM se zobrazí, že adresa nebyla nalezena.
  V UIR-ADR nemusí být vedeny adresy objektů, které vznily v nedávné době. Při zadání adresy, která není vedena v UIR-ADR, je třeba zaškrtnout volbu "Dočasná adresa".