Spor o přístup k fyzické infrastruktuře - návrh na zahájení řízení

ID Záznamu
Datum zveřejnění
15.09.2020
Poslední aktualizace
15.09.2020

Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, má oprávněná osoba  na žádost a její náklady právo na přístup k fyzické infrastruktuře povinné osoby pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny, nejsou-li dány zákonné důvody pro odmítnutí žádosti.

Pokud povinná osoba odmítne písemnou žádost oprávněné osoby o přístup k fyzické infrastruktuře, nebo ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení žádosti povinné osobě nebyla uzavřena smlouva o přístupu k fyzické infrastruktuře uzavřena, má oprávněná osoba nebo povinná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo předložit věc Českému telekomunikačním úřadu k rozhodnutí má oprávněná osoba nebo povinná osoba, byla-li žádost o přístup k fyzické infrastruktuře odmítnuta nebo nebyla-li ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva o přístupu k fyzické infrastruktuře.

Oprávněnou osobou je provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán. Povinnou osobou je:

1. provozovatel veřejné komunikační sítě,
2. provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod a odvodňovacích systémů,
3. provozovatel fyzické infrastruktury určené k poskytování dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť,
4. investor pro účely poskytováni údajů o stavebních pracích a pro účely koordinace stavebních prací financovaných z veřejných prostředků,
5. vlastník fyzické infrastruktury uvedené v bodech 1 až 4 nebo osoba oprávněná z jiných práv k této fyzické infrastruktuře, není-li provozovatel této fyzické infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k ní taková práva, která by mu umožňovala plnit povinnosti povinné osoby podle tohoto zákona; povinnou osobou nejsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na rozhodnutí musí být o podán nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pro podání návrhu na zahájení správního řízení není stanoven žádný povinný formulář.

Tento návrh musí splňovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 37 ve spojení s § 45.

Součástí návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.

Návrh musí být podán Úřadu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy zasílejte na adresu:

Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě dotazů se můžete obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy je třeba předložit návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu se hradí správní poplatek ve výši 10 000 Kč (položka 114 písm. b) Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český telekomunikační úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o povinnosti uzavřít smlouvu, anebo návrh na rozhodnutí sporu zamítne.

Pokud nelze věc projednat bez zbytečného odkladu, rozhodne Český telekomunikační úřad o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře do 4 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky správního řízení jsou povinná osoba a oprávněná osoba.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy můžete podat v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronické adresy: podatelna@ctu.cz.

Podání v elektronické podobě je možné učinit:

  • s elektronickým podpisem,
  • bez elektronického podpisu, to však pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím Integrovaného systému datových schránek; adresa datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu o sporu není přípustný rozklad, přezkumné řízení ani obnova řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje oprávněnou osobu o důvodech odmítnutí její žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře.

Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Český telekomunikační úřad rovněž vymáhá ukládáním donucovacích pokut splnění povinností uložených rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - oddělení jednotného informačního místa