Povolení k podnikání v energetických odvětvích - žádost o licenci, žádost o změnu licence, žádost o zrušení licence, žádost o uznání oprávnění k podnikání vzniklého v jiném členském státě Evropské unie

ID Záznamu
i-266-465
Datum zveřejnění
03.10.2017
Poslední aktualizace
03.10.2017

Základní informace k životní situaci

Podnikání v energetických odvětvích na území České republiky je možné pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem nebo uznání oprávnění k podnikání vzniklého v jiném členském státě Evropské unie.

Předmětem podnikání v energetických odvětvích je výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, výroba plynu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a činnost operátora trhu s elektřinou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o licenci může podat fyzická či právnická osoba, včetně zahraničních osob, nebo její právní zástupce.

Vlastník nebo oprávněný uživatel energetického zařízení či obchodník s energií, který chce provozovat podnikatelskou (licencovanou) činnost na území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Prostudujte si energetickou legislativu a metodické pokyny; další informace jsou uvedeny také na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Žádost o udělení licence s příslušnými přílohami podejte písemně (osobně, poštou) nebo elektronicky s elektronickým podpisem.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na dislokovaném pracovišti Energetického regulačního úřadu v Ostravě s pracovníky odboru licencí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podrobné informace o dokladech a dokumentech, které je třeba přiložit k žádosti, jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky za úkony Energetického regulačního úřadu (udělení licence, změna licence, zrušení licence) jsou uvedeny v položce 23 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o sazbách poplatků a způsobu jejich placení jsou dostupné také na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu.

Za vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států Evropské unie činí sazba poplatku 2 000 Kč (podle položky 22 sazebníku správních poplatků).

Elektronická služba, kterou lze využít

Příp. dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: podatelna@eru.cz nebo jiri.svozil@eru.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání (rozklad) lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání (rozklad) se podává k Radě úřadu na adresu Energetického regulačního úřadu.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Energetický regulační úřad - odbor licencí,

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor licencí Energetického regulačního úřadu

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Svozil