Povolení pokusu nebo zkoušky přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje

ID Záznamu
m-9558
Datum zveřejnění
10.03.2014
Poslední aktualizace
02.09.2014

Základní informace k životní situaci

Pro účely výzkumu nebo vývoje lze provádět pokusy a zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného přípravku na ochranu rostlin do životního prostředí nebo jeho nepovolené použití, pokud členský stát, na jehož území mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, posoudil dostupné údaje a udělil povolení pro účely provedení zkoušek.

Povolení může omezovat množství, která se mají použít, a plochy, jež mají být ošetřeny, a může uložit další podmínky s cílem zabránit škodlivým účinkům na zdraví lidí nebo zvířat anebo nepřijatelným nepříznivým účinkům na životní prostředí.

Žádost se nepodává, jestliže členský stát udělil příslušné osobě oprávnění provést určité pokusy a zkoušky a určil podmínky, za kterých mají být pokusy a zkoušky provedeny.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá žádost o povolení pokusu nebo zkoušky společně s dokumentací obsahující všechny dostupné údaje umožňující posoudit možné účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo možný dopad na životní prostředí.

Jestliže Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský neshledá, že provedení navrhovaného pokusu nebo zkoušky může mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat anebo může mít nepřijatelný nepříznivý dopad na životní prostředí, vydá žadateli rozhodnutí o povolení pokusu nebo zkoušky.

V opačném případě žádost zamítne, nebo stanoví podmínky pro provedení pokusu nebo zkoušky, aby těmto následkům bylo zabráněno.

Rozhodnutí o povolení pokusu nebo zkoušky se vydává na dobu podle žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněné žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky (se všemi požadovanými náležitostmi) na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - viz bod 08.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o povolení pokusu nebo zkoušky přijímá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský / Sekce zemědělských vstupů / Odbor přípravků na ochranu rostlin.

Osobní kontakt k vyřízení žádosti nebo upřesnění informací je po domluvě možný v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky je třeba - přesně vyplněný formulář žádosti společně s dokumentací obsahující všechny dostupné údaje umožňující posoudit možné účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo možný dopad na životní prostředí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky je k dispozici na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za přijetí žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (pol. 85), a činí 1 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o povolení pokusu nebo zkoušky je vydáno do 30 dnů od zahájení řízení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: ivana.minarova@ukzuz.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení pokusu nebo zkoušky je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství (prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského), a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Po nabytí právní moci rozhodnutí lze popř. (při splnění zákonem stanovených podmínek) rozhodnutí přezkoumat, požádat o obnovu řízení nebo provést nové řízení a vydat ve věci nové rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší ustanovení o podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky, lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč.

Fyzické osobě, která je podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že poruší ustanovení o podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky, lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

Právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že poruší ustanovení o podmínkách provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky, lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

- Sekce zemědělských vstupů / Odbor přípravků na ochranu rostlin

Kontaktní osoba

Ing. Ivana Minářová