Udělení patentu na vynález

ID Záznamu
i-283-461
Datum zveřejnění
03.11.2015
Poslední aktualizace
03.11.2015

Základní informace k životní situaci

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Patentovat naopak nelze objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání obchodní činnosti, programy pro počítače, a podávání informací.

Patent také nemůže být udělen na nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat, způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle a na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky a jeho základní účinek spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlášku vynálezu je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila vynález vlastní tvůrčí prací.

Přihlašovatelem může být i fyzická osoba, která není původcem, nebo právnická osoba, na níž bylo právo na patent převedeno.

Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký vynález), přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu.

Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na patent (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku vynálezu a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký vynález), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku vynálezu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O udělení patentu se žádá přihláškou vynálezu podanou (nejlépe na předepsaném tiskopisu) u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přihláška vynálezu smí obsahovat jen jeden vynález nebo skupinu vynálezů, které jsou vzájemně spojeny tak, že uskutečňují jedinou myšlenku. Vynález musí být v přihlášce vysvětlen tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce vynálezu a na výzvu Úřadu průmyslového vlastnictví je ve stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Úřad průmyslového vlastnictví podrobí přihlášku vynálezu předběžnému průzkumu, zda neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a zda nemá nedostatky, které brání jejímu zveřejnění. Přihlášku zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti, a toto zveřejnění oznámí ve věstníku.

K udělení patentu může dojít až na základě provedeného úplného, tj. věcného průzkumu. Úplný průzkum provede Úřad průmyslového vlastnictví na žádost přihlašovatele či jiné osoby, nebo jej může provést z moci úřední. Žádost o provedení úplného průzkumu musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu a nelze ji vzít zpět. Uvedenou lhůtu nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Oznámení o udělení patentu na vynález zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví ve věstníku.

Rozsah patentové ochrany je určen patentovými nároky.

Patent platí 20 let od podání přihlášky vynálezu. Účinky patentu nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve věstníku.

Úřad průmyslového vlastnictví vede řízení o přihlášce vynálezu s přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Původce vynálezu, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení. Původce může Úřad průmyslového vlastnictví písemně požádat, aby jeho jméno nebylo uvedeno při zveřejnění přihlášky vynálezu a oznámení o udělení patentu ve věstníku.

Řízení o přihlášce se vede v jazyce českém. Je-li přihláška podána v cizím jazyce, musí být ve lhůtě stanovené Úřadem průmyslového vlastnictví přeložena do českého jazyka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku vynálezu. Přihláška se podává (pouze) písemně nebo elektronicky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podána může být osobně, poštou nebo za použití elektronických prostředků. Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Přihláška podaná elektronicky musí být opatřena ověřeným elektronickým podpisem.

Dobou rozhodnou pro založení data podání, příp. data práva přednosti, je doba, kdy přihláška došla do Úřadu průmyslového vlastnictví, nikoli doba, kdy byla předána poštovní přepravě.

Přihlášku lze podat i faxem či elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu; v tomto případě musí být Úřadu průmyslového vlastnictví do 5 dnů doručen originál přihlášky v papírové podobě, jehož obsah se shoduje s obsahem faxu / elektronického podání. Výjimku tvoří podání mezinárodních přihlášek (PCT), u kterých - podle mezinárodní smlouvy - je možno předložit originál přihlášky do 14 dnů.

Byla-li přihláška podána faxem / elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu, je právo přednosti založeno ke dni přijetí faxu / elektronického podání za předpokladu doručení originálu přihlášky podle předchozího odstavce. Na takto podanou přihlášku proto Úřad průmyslového vlastnictví vyznačí datum jejího přijetí, ale datum podání přihlášky stvrdí až po obdržení originálu přihlášky.

Došel-li fax v sobotu, v neděli nebo ve dnech pracovního klidu, přísluší takové přihlášce právo přednosti odpovídající skutečnému dojití do Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jestliže se podání činí faxem a datum, kdy odesílání začalo, se liší od data, kdy Úřad průmyslového vlastnictví přijal úplné podání, považuje se za datum přijetí datum, kdy Úřad průmyslového vlastnictví přijal úplné podání.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

 • tel.: 220 383 xxx (provolba)

 • tel.: 220 383 111 - ústředna

 • fax: 224 324 718

 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko - tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):

 • 8:00 - 17:00 Pondělí

 • 8:00 - 16:00 Úterý

 • 8:00 - 17:00 Středa

 • 8:00 - 16:00 Čtvrtek

 • 8:00 - 14:30 Pátek

Obecné informace spojené s problematikou ochrany vynálezů a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu (ve dvojím vyhotovení).

Přihláška musí obsahovat:

 • název nebo jméno přihlašovatele (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí,

 • jméno původce - není-li přihlašovatelem (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí,

 • název vynálezu,

 • projev vůle přihlašovatele, že žádá o udělení patentu,

 • údaje k uplatnění práva přednosti - datum podání přihlášky, její číslo a stát, popř. orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy, a v případě, že už byla zveřejněna, číslo zveřejnění,

 • u vyloučených přihlášek vynálezu číslo a datum podání základní přihlášky,

 • adresu ke korespondenci (je-li jiná, než adresa přihlašovatele či jeho zástupce); pokud je přihlašovatelů více a nemají společného zástupce a v přihlášce neoznačili toho, kterému mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví zasílány, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví všechny přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě určili, kterému z nich mají být zprávy doručovány,

 • podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce.

Dále musí obsahovat příslušné podlohy a přílohy, kterými jsou:

 • popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci - to vše ve trojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci (jedno vyhotovení musí přihlašovatel podepsat),

 • plná moc, je-li přihlašovatel zastupován,

 • doklad o nabytí práva na patent, je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (jiná fyzická nebo právnická osoba a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o zaměstnanecký vynález).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře přihlášky vynálezu se žádostí o udělení patentu jsou dostupné v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za úkony v patentovém řízení se platí správní poplatky. Majitel patentu musí rovněž platit poplatky za jeho udržování v platnosti.

Poplatek za přijetí přihlášky vynálezu činí 1 200 Kč, pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i), činí 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o:

 • zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou - 800 Kč,

 • zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele - 600 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu činí 3 000 Kč, za 11. a každý další uplatněný patentový nárok činí 500 Kč.

Poplatek za vydání patentové listiny do rozsahu deseti stran strojopisu činí 1 600 Kč, za každou další stranu činí 100 Kč.

Poplatek za přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu, činí 5 000 Kč.

Poplatek za přijetí návrhu na zrušení patentu po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti patentu činí 2 000 Kč.

Správní poplatky je možné platit hotově v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo kolkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích nestanovuje lhůtu pro vyřízení přihlášky.

Úřad průmyslového vlastnictví podrobí každou přihlášku předběžnému průzkumu. Jeho cílem je vyloučit z dalšího řízení ty přihlášky, které obsahují předměty zjevně nepatentovatelné, nejednotné, popř. obsahující vady, které brání jejich zveřejnění. Všechny nedostatky se úředním výměrem (se lhůtou k vyjádření) sdělují přihlašovateli.

Po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku zveřejní a zveřejnění oznámí ve věstníku.

V souladu s evropským patentovým systémem se úplný průzkum patentovatelnosti provádí na základě žádosti; žádost musí být podána nejpozději do 36 měsíců od podání přihlášky. Teprve na základě úplného průzkumu, v němž bylo shledáno, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, i formální požadavky, Úřad průmyslového vlastnictví udělí patent.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za standardní situace je jediným účastníkem přihlašovacího řízení o přihlášce vynálezu přihlašovatel, který si může na základě plné moci ustanovit zástupce.

Po zveřejnění přihlášky vynálezu může kdokoliv podat Úřadu průmyslového vlastnictví připomínky k patentovatelnosti. Přihlašovatel musí být o těchto připomínkách Úřadem průmyslového vlastnictví vyrozuměn; osoba, která připomínky podala, se však účastníkem řízení nestává.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po podání přihlášky zahájí Úřad průmyslového vlastnictví řízení o přihlášce.

Pokud má přihláška věcné nebo formální vady, sděluje je Úřad průmyslového vlastnictví písemně přihlašovateli. Ten má možnost Úřadu průmyslového vlastnictví námitky písemně vyvrátit, nevyvrátí-li je, musí vady odstranit (pokud jsou odstranitelné). Neodstraní-li je, je řízení o přihlášce ukončeno podle druhu vady, buď zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 správního řádu).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví vydá negativní rozhodnutí o přihlášce (zamítnutí přihlášky, zastavení řízení o přihlášce), obsahuje toto rozhodnutí poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další informace

Helpdesk

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc a rady včetně vypracování přihlášky, podání přihlášky a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Adresy:

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví - odbor patentový

Kontaktní osoba

Ing. Eva Schneiderová, Ph.D., ředitelka patentového odboru

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento text se v podstatě zabývá získáním ochrany pro vynález - udělením patentu, tj. u daného předmětu jedním ze vztahů veřejnoprávních - přihlašovatele a státu zastoupeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích upravuje i další situace v nakládání s právy k patentům, k jejichž řešení je kompetentní Úřad průmyslového vlastnictví, jako jsou řízení o zrušení patentů, u kterých se dodatečně zjistilo, že v okamžiku přihlášení nesplňovaly podmínky pro udělení.

Prostudování výše uvedeného zákona poskytuje orientaci, i pokud jde o další práva a vztahy vyplývající z vlastnictví patentu a obhajoby práv z něj plynoucích. Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k udělenému patentu při jeho porušování třetími osobami, tedy zejména o soukromoprávní stránku, v takových případech jsou k řešení kompetentní soudy a v naprosté většině případů je výhodné se obrátit na profesionální odbornou pomoc advokátů a patentových zástupců.