Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

ID Záznamu
i-288-1043
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
05.03.2019

Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na nemocenském pojištění povinen plnit stanovené povinnosti v nemocenském pojištění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění patří:

 • přihlásit se/mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů; odhlásit se/mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů; hlásit změny požadovaných údajů,
 • oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání; oznámit skončení zaměstnání zaměstnance, pokud s ním byl ukončen pracovní vztah; hlásit požadované údaje a změny,
 • vést požadovanou evidenci údajů o svých zaměstnancích,
 • provádění nemocenského pojištění, které zahrnuje přijímání žádostí o dávky nemocenského pojištění a jejich zasílání na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ"),
 • je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ/ PSSZ/ MSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ/ PSSZ/ MSSZ srážena,
 • vydat zaměstnanci potvrzení o skutečnostech rozhodných pro výplatu dávek nemocenského pojištění, o době trvání zaměstnání,
 • poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ/ PSSZ/ MSSZ při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v pojištění,
 • uchovávat záznamy o skutečnostech vedených v evidenci o zaměstnancích účastných pojištění po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

Práce spojené s plněním úkolů v pojištění obstarává zaměstnavatel na vlastní náklady.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zaměstnavatel se přihlašuje do registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu "Přihláška do registru zaměstnavatelů". Zaměstnavatel se odhlašuje z registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu "Odhláška z registru zaměstnavatelů".

Tiskopisy je možné místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předávat v papírové podobě nebo elektronicky prostřednictvím datových schránek, případně v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) s uznávaným elektronickým podpisem. V elektronické podobě jsou tiskopisy k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Informace o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání svých zaměstnanců jsou zaměstnavatelé povinni podávat na předepsaném tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)".

Údaje potřebné pro výpočet dávek nemocenského pojištění zaměstnavatel předává na předepsaném tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".

Tiskopisy je možné místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předávat v papírové podobě. V elektronické podobě jsou tiskopisy k dispozici na ePortálu ČSSZ, ze kterého je možné jejich přímé odeslání do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s připojeným uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), kdy uznávaný elektronický podpis je ale nutné nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA může zaslat tiskopis ONZ za pomocí tlačítka Odeslat přes ePortál, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu.

V případě zasílání formulářů ze mzdového softwaru je akceptován formát xml a odeslání je možné buď do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), uznávaný elektronický podpis je nejprve nutné na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ zaregistrovat.

Česká správa sociálního zabezpečení preferuje elektronické podání (tzv. e - Podání) a doporučuje využít tiskopisů zveřejněných na ePortálu ČSSZ.

Informace o všech předpokladech a postupech při e - Podání lze získat na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, na místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ a na Call centru pro e - Podání.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení Brno.

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnavatel řeší své povinnosti ve spolupráci s místně příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zaměstnavatel při plnění svých povinností v nemocenském pojištění předává následující předepsané tiskopisy:

 • "Přihláška do registru zaměstnavatelů"

 • "Odhláška z registru zaměstnavatelů"

 • "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"

 • "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy nemocenského pojištění naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Elektronické formuláře naleznete na ePortálu ČSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro plnění povinností zaměstnavatelů v nemocenském pojištění existuje řada lhůt vymezených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, například lhůta 8 dnů k přihlášení/odhlášení do/z příslušného registru a hlášení změn, a k oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání zaměstnance do 8 dnů od nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání a hlášení změn v údajích týkajících se zaměstnance uvedených na oznámení.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Den skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

Zaměstnavatel přijímá žádosti o dávky nemocenského pojištění svých zaměstnanců a neprodleně je spolu s podklady potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění předává příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

K žádostem o dávky nemocenského pojištění, které zaměstnavatel zasílá na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, musí připojit vyplněný tiskopis "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".

Elektronická služba, kterou lze využít

Informace k elektronickému podávání tiskopisů prostřednictvím datových schránek nebo Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP) naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel se v této věci může rovněž obrátit na místně příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na Call centrum pro e - Podání.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o pokutě se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ v závislosti na konkrétním druhu porušení uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 20 000 Kč, 50 000 Kč nebo 100 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - odbor komunikace